thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

SONG DA 4 JOINT STOCK COMPANY

Hội đồng quản trị

   
 
Ông Đặng Văn Chiến
Chủ tịch Hội đồng quản trị
 
 
Ông Hồ Sỹ Hùng
Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Tiến Dũng 
Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Ngô Minh Tuân
Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Phan Xuân Minh
Thành viên Hội đồng quản trị