CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

SONG DA 4 JOINT STOCK COMPANY

Hoạt động sản xuất

Quyết định phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án và điều chỉnh kế hoạch LCNT dự án nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2016 của Công ty CP Sông Đà 4