CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

SONG DA 4 JOINT STOCK COMPANY

Hoạt động sản xuất

Thông báo kết quả gói thầu chuyển nhượng, thanh lý tài sản không có nhu cầu sử dụng