CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

SONG DA 4 JOINT STOCK COMPANY

Quan hệ cổ đông

BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2022
19/01/2023 02:22
BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2022
Hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo kiểm toán năm 2022
07/09/2022 11:24
Hợp đồng Soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ từ 01/01/2022 đến 30/06/2022 và kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty cổ phần Sông Đà 4
Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2022
31/07/2022 09:53
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2022
Biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022
29/06/2022 11:25
Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022
« 1 2 3 4 5 .. »