CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

SONG DA 4 JOINT STOCK COMPANY

Quan hệ cổ đông

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Sông Đà 4

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ( Xem tại đây)
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ( Xem tại đây)